TOONA BABA TOYS MANUFACTURING LIMITED

Huấn luyện cho nhân viên mới tuyển dụng cho xưởng chi nhánh của Toona Baba

Thời gian phát hành: 2020-12-21 16:12:24  Lượt truy cập: 20

Chúng tôi cung cấp việc huấn luyện liên quan   những công nhân mới tuyển dụng cho công xưởng của Toona Baba, để họ có thể điều chỉnh theo yêu cầu công việc của mình.  

Trước: Việc thành lập chi nhánh của...

Kế tiếp: No